Wymiary zrównoważonego rozwoju. E3 - Efektywność, Ekologia, Ekonomia

Ze względu na fakt, że Polska jest krajem posiadającym dość ograniczone możliwości szybkiego dostosowania swojej polityki i gospodarki do wytycznych postawionych przez Komisję Europejską, potrzebuje ona najbardziej efektywnych, a jednocześnie najmniej szkodliwych dla środowiska kierunków działań, zgodnych z polityką europejską, w roku 2008 firma zrealizowała projekt „Wymiary zrównoważonego rozwoju w gospodarce. E3 – Efektywność, Ekologia, Ekonomia”.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Wydarzenia składające się na projekt realizowały idee podnoszenia świadomości ekologicznej, a także wspierały polskie działania zmierzające do stworzenia takich narzędzi Trzeciego Pakietu Klimatyczno-Energetycznego, aby jego realizacja była zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju z jednej strony, a solidaryzmu europejskiego i sprawiedliwości społecznej z drugiej. Projekt realizował propagował zagadnienia zintegrowanej polityki zarządzania w polskiej gospodarce, która uwzględnia w swoich założeniach korzyści ekonomiczne wynikające z działań na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią.  (wybrane/przykładowe materiały merytoryczne – w załączeniu).

Wydarzenia zrealizowane w ramamch projektu:

  • seminarium "Energetyka jądrowa i odnawialne źródła energii w świetle zrównoważonego rozwoju"
  • seminarium „Dyrektywa IPPC – klatka emisyjna”
  • IV Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2008 – Zintegrowana Energia Europy