O firmie

MISJA

Dostarczamy strategiczną wiedzę naszym Partnerom, aby osiągali sukcesy w zrównoważonym rozwoju

WIZJA

Innowacyjna niskoemisyjna gospodarka w Polsce do roku 2030

LEITMOTIV

Wiedza dla rozwoju

 

O Procesach Inwestycyjnych w skrócie

Procesy Inwestycyjne to firma konsultingowa typu “no-dividend”, która realizuje cele edukacji społecznej oraz wspiera zmiany strukturalne gospodarki polskiej niezbędne do zwiększenia jej efektywności i osiągnięcia zrównoważonego wzrostu. Spółka działa na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, rekonstrukcji i wzmocnienia rodzimego sektora elektroenergetycznego. Staramy się uświadamiać opinii publicznej i decydentom zarówno lokalnym, jak i tym na szczeblu rządowym wagę i skalę problemów, których rozwiązanie niezbędne jest do skierowania Polski na takie właśnie tory rozwojowe. Od sierpnia 2014 firma działa jako platforma komunikacji dla Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki powołanej na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki RP.

Wśród podmiotów, z którymi Procesy Inwestycyjne ściśle współpracują, znajdują się:

 • Parlament Europejski
 • Komisja Europejska
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Środowiska
 • Konfederacja Pracodawców Polskich
 • Społeczna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki
 • Department of Energy and Climate Change (DECC), Wielka Brytania
 • EFIEES - European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services
 • Towarzystwo Obrotu Energią
 • Instytut Energetyki Odnawialnej
 • Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan“
 • Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Projekty prowadzone przez Procesy Inwestycyjne mają na celu zwiększenie efektywności i rozwój niskoemisyjnej gospodarki, co potwierdzają patronaty przyznawane poszczególnym inicjatywom m.in. przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Regulacji Energetyki czy Komisje Sejmu i Senatu RP. Realizując swoje przedsięwzięcia, firma stosuje politykę „no-dividend” (od 1 stycznia 2009 r.), co oznacza, że firma nie wypłaca dywidend swoim wspólnikom, a wypracowany zysk przeznaczany jest na działalność statutową, własny rozwój oraz wspieranie społecznych inicjatyw na rzecz efektywności.

Osiągnięcia

Legislacja i regulacja

Praca zespołu ekspertów pod kierownictwem Procesów Inwestycyjnych zaangażowanego w tworzenie Ustawy o Efektywności Energetycznej zaowocowała przyjęciem tej Ustawy przez Sejm RP w grudniu 2010r. Jest to pierwszy powołany do życia w Europie Środkowo-Wschodniej akt prawny, który nakłada na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło obowiązek umorzenia białych certyfikatów. W latach 2008-2012 zespół PI współpracował z Ministerstwem Gospodarki podczas przygotowania SIWZ-ów i aktów wtórnych do tych przepisów, a w 2013 roku firma została zatrudniona przez Ministerstwo Gospodarki w celu przygotowania nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej.

Komunikacja

Green Effort Group – derogacja: Green Effort Group została powołana do życia w lipcu 2008 r., by działać na rzecz modyfikacji zapisów zaproponowanego przez Komisję Europejską nowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych (EU-ETS) przy jednoczesnej akceptacji celów Europejskiego Pakietu Energetyczno-Klimatycznego oraz programu 3x20 do roku 2020. W skład zespołu pracującego pod kierownictwem Procesów Inwestycyjnych weszły cztery największe polskie koncerny energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia S.A., Enea S.A. oraz Energa S.A., jak również dwie struktury założone przez organizacje przemysłowe: Forum CO2 oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Zamiarem członków Grupy było wynegocjowanie w ramach EU-ETS rozwiązań mających na celu racjonalizację i optymalizację kosztów ograniczenia efektu cieplarnianego poprzez zmniejszenie emisji CO2 i pozostałych gazów cieplarnianych. W tym celu Procesy Inwestycyjne zorganizowały szeroko zakrojoną kampanię informacyjną na rzecz promowania zasad solidarności ekologicznej, czyli połączenia zasady zrównoważonego rozwoju z europejską koncepcją solidarności polegającej na właściwym rozłożeniu obciążeń związanych z funkcjonowaniem w UE w sposób proporcjonalny do potencjału ekonomicznego państw członkowskich. Kampania została zrealizowana poprzez zorganizowanie dużej liczby spotkań na najwyższym szczeblu z polskimi i europejskimi politykami, ekspertami oraz przedstawicielami mediów.

Aukcyjny system zielonych certyfikatów: Procesy Inwestycyjne były autorem i realizatorem kampanii, której celem strategicznym było wsparcie niskoemisyjnej energetyki poprzez promowanie zrównoważonego współspalania, energetyki rozproszonej, efektywności energetycznej, kogeneracji (dedykacja +certyfikacja), małej kogeneracji gazowej oraz odnawialnych źródeł energii (energetyka prosumencka). Dzięki cyklowi spotkań z politykami, ekspertami oraz współpracy z czołowymi specjalistami przedstawione zostały rządowi oraz opinii publicznej mechanizmy regulacji nadpodaży zielonych, czerwonych i żółtych certyfikatów oraz zmodyfikowane zostało wsparcie technologii współspalania uwzględniającej zasady zrównoważonego rozwoju.

Zakres tematyczny

Zakres zagadnień, na których Procesy Inwestycyjne skupiają się w swoich projektach oraz pracach konsultingowych, jest bardzo szeroki i obejmuje:

 • Wdrożenie pakietu energetyczno-klimatycznego;
 • Rozwój efektywności energetycznej;
 • Aspekty polityki energetycznej i ich wpływ na efektywność polskiej gospodarki w kontekście globalizacji; 
 • Budownictwo niskoenergetyczne i pasywne; 
 • Rozproszone źródła energii elektrycznej o niskiej emisji:
  • Źródła odnawialne
  • Kogeneracja 
 • Prosumenckie, spółdzielcze i komunalne podsektory energetyczne;
 • Wysoce efektywne wykorzystanie paliw kopalnych (węgiel, gaz);
 • Innowacje i efektywność w przemyśle.

W ramach swojej działalności publicznej pro-bono Procesy Inwestycyjne współpracują jako partner i sponsor Stowarzyszenia na rzecz Efektywności ETA, celem działań którego jest praca w zakresie zwiększenia wydajności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zastosowanie takich środków, jak efektywne wykorzystanie materiałów, energii, środowiska oraz zasobów pracy. Współpraca ta doprowadziła do powstania sponsorowanego przez Procesy Inwestycyjne Centrum Efektywności Energetycznej i Certyfikacji przy Politechnice Warszawskiej. Firma Procesy Inwestycyjne ściśle współpracuje z Ministerstwem Gospodarki oraz Społeczną Radą ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki – grupą ekspertów powołaną przez Ministra Gospodarki w celu wspierania go na drodze do przestawienia polskiej gospodarki na tory niskoemisyjne. Od 2013 roku specjalnym polem działalności spółki jest współpraca z Ministrem Rolnictwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich.