Leonardo Da Vinci Symbiosis Project

logo

Program Leonardo da Vinci stanowi część europejskiego programu w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Jest on realizowany od 1 stycznia 2007r. do końca grudnia 2013r.

Celem programu jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach programu absolwenci i pracownicy mają możliwość zdobywania nowych doświadczeń zawodowych w czasie staży i praktyk oraz doskonalenia swoich umiejętności według nowoczesnych standardów. Istotną rolę odgrywa też kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Projekty Partnerskie Leonardo da Vinci odzwierciedlają ogólne cele polityki kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie europejskim. Zawierają w sobie cele odnoszące się do Procesu Kopenhaskiego i Deklaracji Helsińskiej. Cechą charakterystyczną Projektów Partnerskich Leonardo da Vinci jest udział nie tylko szkół zawodowych i technicznych, ale również przedsiębiorstw, partnerów społecznych, instytucji szkoleniowych i doradczych, decydentów z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego na szczeblu lokalnym, regionalnym i lub krajowym.

Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation

Symbiosis Project – 2008-1-PT1-LEO05-00405

Projekty transferu innowacji to projekty polegające na przenoszeniu i zastosowaniu na nowym gruncie innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. W toku międzynarodowej współpracy partnerzy adaptują pod kątem językowym kulturowym i prawnym sprawdzone pomysły i wdrażają je w kolejnych krajach lub sektorach, w których one jeszcze nie funkcjonują a są potrzebne.

Projekty transferu innowacji mogą być realizowane przez publiczne i prywatne podmioty zajmujące się kształceniem i szkoleniem oraz doradztwem zawodowym, a także przez małe i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, samorządy lokalne, izby handlowe i rzemieślnicze oraz trwać od 12 do 24 miesięcy. Dofinansowanie z Programu Leonardo da Vinci może wynosić maksymalnie 150 000 euro rocznie i stanowić do 75% całkowitego budżetu projektu. Wkład własny partnerstwa pokrywa pozostałe 25% kosztów.

Projekt Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, Symbiosis Project ma na celu transfer innowacyjnych rozwiązań wspierających integrację dobrych praktyk w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz zarządzanie interesariuszami (stakeholders) w różnych sektorach gospodarki. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2009r. do końca grudnia 2011r.

W ramach projektu wybrane organizacje z Hiszpanii, Włoch, Polski i Portugalii (przedsiębiorstwa, organizacje publiczne oraz organizacje pozarządowe) będą wcielać oraz testować wewnątrz swoich organizacji metodologię opartą o Standard AA1000 określający zasady najlepszej praktyki w budowaniu reguł społecznej i etycznej odpowiedzialności, przeprowadzaniu audytu etycznego i przygotowywaniu raportu. Istotą AA1000 jest proces współpracy z interesariuszami oparty o użycie przywództwa w celu budowania z nimi związków, a przez to doskonalenie własnej działalności. Standard AA100 koncentruje się na poprawie ogólnych wyników organizacji przyjmujących standard.

..............................

NEWS:
Partnerzy projektu Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, Symbiosis Project spotkali się po raz kolejny na roboczym spotkaniu w dniach 2-3 marca 2010 w Walencji. We wspólny projekt "Transfer Innowacji" zaangażowani są przedstawiciele przemysłu, środowisk akademickich i innych organizacji i przedsiębiorstw z Portugalii, Włoch, Polski i Hiszpanii - Asociación para la Parálisis Cerebral de Coimbra, który jest koordynatorem projektu.

Spotkanie w dniu 2 marca 2010 zorganizowane było w Ministerstwie Opieki Społecznej w Walencji. Podczas spotkania Partnerzy projektu wymieniali się wiedzą i doświadczeniem z wprowadzenia metodologii zrównoważonego rozwoju w małych i średnich przedsiębiorstwach działających w trzecim sektorze w ich krajach.

Na spotkaniu w dniu 3 marca 2010 zorganizowanym w Katolickim Uniwersytecie w Walencji, poruszane były aspekty szkolenia i ścieżek kształcenia, a także publikacji podręcznika, który jasno i szczegółowo określa zasady społecznej odpowiedzialności AA1000, tak aby wprowadzić pojęcie w społeczeństwie, wśród studentów i profesjonalistów.

Główny cel projektu koncentruje się na badaniu możliwości zastosowania metodologii standardu AA1000 w małych i średnich przedsiębiorstwach, zwłaszcza w sektorze usług. AA1000 jest metodą opracowaną przez Institute of Social and Ethical Accountability, aby pomóc firmom w realizacji strategii społecznej odpowiedzialności, zwłaszcza w ich stosunkach z zainteresowanymi stronami. Metodologia ta została zastosowana z powodzeniem w dużych przedsiębiorstwach. Obecnie wyzwaniem jest dostosowanie tego narzędzia do małych i średnich przedsiębiorstw.

KONFERENCJA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW - STRATEGIE I NARZĘDZIA ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY