Procesy Inwestycyjne
Spis treści:
Partnerzy strategiczni
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 Przed spisem treści
Newsletter redaguje Agnieszka Ferreira, Project Manager, Procesy Inwestycyjne

Cytowane w newsletterze wypowiedzi relacjonują jedynie punkty widzenia autorów i nie muszę być zgodne z opinią wydawcy.

 

 Debaty i konferencje
XI międzynarodowa konferencja POWER RING 2015

18 grudnia 2015r. w Warszawie zapraszamy na XI Międzynarodową Konferencję POWER RING 2015 pt. „Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski w kontekście wymagań europejskich".

Zapraszamy do rejestracji (KLIK).

Na konferencji uczestnicy przedyskutują następujące kwestie:

  • Rozwiązania systemowe na rzecz gospodarki niskoemisyjnej – plany europejskie a polskie możliwości realizacji
  • Koszty wdrożenia rozwiązań niskoemisyjnych w Polsce
  • Rola sieci w drodze do spełnienia wymagań unijnych - problemy budowy, rozwoju i eksploatacji sieci energetycznych w Polsce
  • Inteligentne zarządzanie

Wydarzenie to organizowane jest pod patronatem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki. Tegoroczny POWER RING zainaugurowany będzie przez Jerzego Buzka, Przewodniczącego Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki. Przewidujemy,  że wydarzenie to odbędzie się z udziałem m.in. dra Fatiha Birola, szefa Międzynarodowej Agencji Energetycznej (raport WEO) i Dominique'a Ristoriego, Dyrektora Generalnego ds. Energii Komisji Europejskiej, a także najwyższej rangi specjalistów, menedżerów oraz przedstawicieli świata polityki z Polski i zagranicy.

Szczegóły na www.proinwestycje.pl

 Gorące tematy w prasie ogólnopolskiej
PSE kupi od PGE GiEK energię na pokrycie strat sieciowych

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) zaoferowało najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) postępowaniu o udzielenie zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z zawartą 6 października 2015r. umową sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej Polskie Sieci Elektroenergetyczne dokonają zakupu energii w ilości ok. 1,7 TWh po cenie jednostkowej 166,93 zł za MWh. Więcej

Zarząd Tauronu już w pięcioosobowym składzie

Od 10 października zarząd Tauron Polska Energia pracuje w pełnym, pięcioosobowym składzie. Na wniosek prezesa Jerzego Kurelli Rada Nadzorcza spółki uzupełniła skład zarządu, powołując Annę Striżyk na stanowisko wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych oraz Piotra Kołodzieja na stanowisko wiceprezesa ds. strategii i rozwoju.

Do zmian w zarządzie Tauronu doszło 1 października. Wówczas to odwołano prezesa Dariusza Luberę, Aleksandra Grada, wiceprezesa zarządu ds. korporacji, oraz Katarzynę Rozenfeld, wiceprezes zarządu ds. handlowych. Rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki z dniem 1 października złożyli również: Stanisław Tokarski, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju oraz Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. W zamian w skład zarządu powołano Jerzego Kurellę, powierzając mu stanowisko prezesa, Michała Gramatykę, powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. handlowych oraz Henryka Borczyka, powierzając stanowisko wiceprezesa zarządu ds. korporacji. Więcej

400 mln zł na termomodernizację domów jednorodzinnych

400 mln złotych zostanie przeznaczonych na kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych w ramach nowego programu Ryś. Pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczone dla gospodarstw domowych przyczynią się do oszczędności i lepszego użytkowania energii oraz do poprawy jakości powietrza. Ryś ma prowadzić do ograniczenia strat energii potrzebnej do ogrzewania domów i tym samym zmniejszenia szkodliwych emisji do powietrza. Celem programu jest także rozwój krajowego rynku urządzeń i usług związanych z efektywnością energetyczną. Program jest skierowany do osób posiadających prawo własności domu jednorodzinnego. Do katalogu beneficjentów włączono także jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe dysponujące takimi budynkami. Więcej

PTPiREE: inwestycje sieciowe największe w historii

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) opublikowało raport pt.: "Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna". Prezentuje on m.in. najnowsze dane statystyczne dotyczące przesyłu i dystrybucji energii w Polsce, a także wybrane projekty inwestycyjne realizowane przez operatorów. Raport informuje, że operatorzy systemów dystrybucyjnych i operator systemu przesyłowego w ciągu pięciu lat do 2019 roku przeznaczą około 42 mld zł na rozwój infrastruktury sieciowej, oraz że prowadzone inwestycje są największe w historii polskiej elektroenergetyki. W kilku miejscach raportu podkreślona jest poprawa ciągłości zasilania odbiorców, w tym obniżenie wskaźników SAIDI i SAIFI odpowiednio o 28 proc. i ponad 26 proc. od 2011 roku. Realizacja programów poprawy ciągłości zasilania wymaga zaangażowania wysokich nakładów inwestycyjnych u wszystkich polskich operatorów systemów dystrybucyjnych. Więcej

URE nie odpuszcza sprawy cen maksymalnych

URE już dwa razy spotkał się ze strony Ministerstwa Gospodarki z odmową wprowadzenia cen maksymalnych sprzedaży energii elektrycznej dla grupy G. Wnioskując o zmianę regulacji ceny sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców z grupy taryfowej G, regulator wskazywał, że cel tej propozycji to umożliwienie sprzedawcom z urzędu stosowania cen mniejszych od maksymalnej i reagowanie na oferty konkurencji. W obecnym stanie prawnym to niemożliwe, bo sprzedawcy z urzędu mają stałą cenę sprzedaży w okresie obowiązywania taryfy. Prezes URE nie tylko zasygnalizował powrót do sprawy za 2-3 miesiące, co jak się wydaje należy rozumieć jako zapowiedź złożenia kolejnego wniosku w sprawie cen maksymalnych do ministra gospodarki, ale wyraził też opinię, że nowa regulacja mogłaby ewentualnie wejść w życie nawet od 2016 roku. Więcej

PE za ograniczeniem emisji ze średnich obiektów spalania

Plan ustanowienia limitów emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla średnich obiektów energetycznego spalania, takich jak generatory energii elektrycznej czy systemy ogrzewania budynków, uzyskał poparcie Parlamentu Europejskiego. Dopuszczalne wartości emisji zostały już nieformalnie uzgodnione przez posłów i ministrów. Jednak państwa członkowskie UE będą musiały zdecydować, czy wprowadzą bardziej rygorystyczne ograniczenia na obszarach, gdzie poziom emisji narusza unijne normy jakości powietrza. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej nowe instalacje zostaną objęte limitami za trzy lata. Już istniejące obiekty spalania o mocy cieplnej powyżej 5MW od 2025 roku powinny uwzględniać maksymalne wartości emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) oraz pyłów. Dla mniejszych instalacji (o mocy cieplnej od 1 do 5 MW) stosowanych najczęściej przez małe i średnie przedsiębiorstwa wartościami graniczne emisji miałyby być obowiązkowe od 2030r. Więcej

Gotowe kluczowe inwestycje mostu energetycznego Polska-Litwa

W Ełku została przekazana do użytku nowa stacja elektroenergetyczna i nowa linia wysokiego napięcia. To kluczowe inwestycje w ramach mostu energetycznego Polska-Litwa. Ta strategiczna, wspierana przez UE inwestycja poprawi bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Sam projekt mostu energetycznego umożliwi nie tylko wymianę energii między Polską a krajami bałtyckimi. Domknie też tzw. pierścień bałtycki (Baltic Ring), czyli ciąg połączeń energetycznych wokół Bałtyku. Podniesie więc pewność działania sieci i bezpieczeństwo dostaw, ale da też nowe możliwości handlowe. Szacowana na 1,8 mld zł inwestycja została uznana przez UE za priorytetową, unijne dofinansowanie wynosi 725 mln zł. Inwestorami połączenia Polska-Litwa są operatorzy systemów przesyłowych obu krajów: PSE i Litgrid. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec roku. Więcej

Roszada we władzach Energi

Rada Nadzorcza Energa S.A. delegowała członka Rady Nadzorczej Waldemara Kamrata do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki odpowiedzialnego za koordynację prac nad strategią rozwoju grupy Energa na okres do 3 miesięcy od dnia delegowania. Kamrat jest członkiem Prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, Editorial Board międzynarodowego pisma "The International Journal of Power and Energy Systems" indeksowanego przez Cambridge Scientific Abstracts oraz polskiej afiliacji International Association for Energy Economics (USA). Więcej

TGE uruchomi rynek finansowy w listopadzie br.

Zarząd TGE podjął decyzję o terminie uruchomienia Rynku Instrumentów Finansowych (RIF). Pierwsze transakcje będą mogły być zawierane od 4 listopada br. Reguły działania rynku instrumentów finansowych na TGE będą analogiczne do funkcjonujących od wielu lat na rynku futures na Giełdzie Papierów Wartościowych. Doświadczenia europejskie wskazują na duży potencjał rozwoju tego rynku ze względu na fakt, iż instrumenty pochodne są produktem elastycznym w zarządzaniu pełniącym rolę narzędzia do zabezpieczania cen energii. Takie narzędzia finansowe uczynią polską gospodarkę bardziej konkurencyjną. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania członkostwa na Rynku Instrumentów Finansowych TGE są krajowe i zagraniczne firmy inwestycyjne oraz inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu i na własny rachunek, w tym także przedsiębiorstwa energetyczne, jeżeli spełniają warunki zawierania transakcji na rynku regulowanym. Więcej

 Cytat tygodnia
Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Sektor dystrybucji jest w dobrej kondycji i teraz czas na nowe otwarcie regulacyjne uwzględniające w znacznie większym stopniu niż dotychczas jakość usług świadczonych przez OSD zarówno na rzecz odbiorców końcowych energii, jak i innych interesariuszy, a w tym sprzedawców energii. Ustaliśmy, że kara za niewykonywanie wskaźników jakościowych nie może wynosić więcej niż 2 proc. przychodu regulowanego. Planujemy, żeby w okresie 2016-2020 przeprowadzić dwie kontrole OSD, z czego pierwszą w 2017 i sprawdzić jak system działa. Nie wykluczam korekt. Wprowadzamy model regulacyjny, który nigdzie indziej w UE nie funkcjonuje.

Wacław Czerkawski, Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce

Podpisanie ustawy antysmogowej przez prezydenta Dudę jest kolejnym uderzeniem w polski węgiel. Wpisuje się w politykę antywęglową prowadzoną przez Unię Europejską i tzw. ekologów. Podpisanie ustawy antysmogowej spowoduje również bardzo duże problemy wielu polskich rodzin, dla których to właśnie węgiel jest najtańszym paliwem do ogrzewania. Czyste powietrze jest bardzo ważne, ale droga do niego prowadzi przez dobrobyt. A do tego nam jeszcze bardzo daleko. Zbyt wcześnie stawia się na inne źródła energii niż węgiel, bo ludzi w Polsce nie stać na rezygnację z ogrzewania węglem. Powinno się zmierzać w kierunku spalania węgla w sposób ekologiczny, w nowoczesnych piecach. Ceny tego surowca też powinny być niższe, ale trudno, żeby tak było, skoro jest on obciążony około 30 podatkami. Będziemy jako ZZGwP protestować przeciwko temu rozwiązaniu i wszystkim innym rozwiązaniom uderzającym w polski węgiel. Będziemy się przeciwstawiać polityce antywęglowej niezależnie od tego, jaka opcja polityczna będzie ją realizować.

Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu Państwa

Naszym zadaniem jest stabilizacja polityki energetycznej w oparciu o węgiel. Polska zamierza budować elektrownię jądrową, ale nie podda się żadnym presjom w tej sprawie. Musimy racjonalnie, krok po kroku, planować przedsięwzięcia i zadania. Musimy być autorami własnego bilansu energetycznego. Bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju nikt za nas nie załatwi. Na dzisiaj stabilizujemy sprawę energetyki w oparciu o węgiel i to jest teraz nasze bieżące, podstawowe zadanie.

Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki

W PEP 2050 jest wyraźnie zapisane, że w podstawie naszego miksu energetycznego obok nadal dominującej roli coraz bardziej efektywnego górnictwa widzimy potrzebę wybudowania przynajmniej dwóch bloków energii jądrowej. Energetyka jądrowa, która istotnie ogranicza emisje do atmosfery, jest fundamentem skuteczności ograniczenia emisji bez konieczności cięcia potencjału przemysłowego Polski. 

 Co słychać u partnerów
PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE Dystrybucja uruchomiła bezobsługową stację przesyłową w Kajetanach i 9-kilometrowy odcinek linii 110 kV biegnący przez teren podwarszawskich gmin Nadarzyn i Michałowice. Wartość inwestycji to około 23 mln zł. Stacja w Kajetanach 110/15 KV nie wymaga stałej obsługi - jest przystosowana do pracy w systemie zdalnego sterowania i nadzoru z centrów dyspozytorskich. Budowa nowej stacji była niezbędna, bo działające na tym terenie urządzenia sieciowe są mocno obciążone. Prężny rozwój podwarszawskich miejscowości sprawia, że zapotrzebowanie na dostawy prądu jest tu bardzo duże. W pierwszych dniach po uruchomieniu obciążenie stacji wynosiło w godzinach szczytowych 9,7 MW. Stacja ma dwa stanowiska transformatorów 110/15 kV dostosowane do jednostek o mocy 40 MVA. Z rozdzielni 15 kV wyprowadzono dotychczas 7 linii kablowych. 

 Na eko-energetycznym podwórku
Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej już powołany

9 października 2015r. został powołany Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO). Podstawowym zadaniem tej spółki jest gromadzenie środków pieniężnych pochodzących z tytułu opłaty OZE, finansowanie wytwórców wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w przypadkach, które pokryją ewentualne tzw. ujemne saldo po stronie tychże wytwórców, oraz rozliczanie ujemnego salda i zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty OZE na zasadach określonych w ustawie o OZE. Spółka będzie corocznie zobowiązana do przekazywania Prezesowi URE informacji o wysokości wydatków i kosztów związanych z rozliczaniem opłaty OZE, stanie środków zgromadzonych na rachunku opłaty OZE oraz o prognozowanym stanie środków na rachunku opłaty OZE na dzień 31 grudnia danego roku. Więcej

Mimo reformy Niemcy wciąż dużo płacą za OZE

Niemcy są liderem energetyki, w której coraz bardziej znaczącą rolę pełnią źródła odnawialne. Zgodnie z tzw. Energiewende, w 2050 r. OZE mają zapewnić 80 proc. zapotrzebowania na energię naszego zachodniego sąsiada. Jednak wprowadzona w ub.r. w Niemczech nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) nie przyniosła prognozowanych skutków. Zmiany w systemie wsparcia dla OZE miały ustabilizować przyrost mocy nowych elektrowni, zmniejszyć koszty wsparcia OZE i zainicjować urynkowienie sektora. Z analizy OSW wynika, że o ile energetyka wiatrowa rozwija się u naszych zachodnich sąsiadów stabilnie, o tyle rynek energetyki słonecznej, która jest drugim filarem transformacji energetycznej, znalazł się w kryzysie - spadła liczba nowych instalacji i miejsc pracy w branży. Co jednak ciekawe, choć koszty energii rosną, poparcie społeczne dla transformacji energetycznej w Niemczech jest nadal wysokie. Według najnowszej ankiety TNS Emnid, 93 proc. obywateli uważa, że rozwój OZE jest ważny lub bardzo ważny, a 57 proc. uważa, że koszty wsparcia OZE są odpowiednie. Więcej

SolarEdge ogłasza przełom w technologii inwerterów
Wywodząca się z Izraela firma poinformowała o opracowaniu technologii, która umożliwi znaczące zmniejszenie ilości elementów potrzebnych do budowy inwertera, a co za tym idzie zmniejszy jego rozmiary i wagę, zachowując jednocześnie wysoką sprawność przetwarzania prądu na poziomie ponad 99 proc. 
Do tej pory SolarEdge był znany w branży fotowoltaicznej z produkcji inwerterów współpracujących z tzw. optymizerami mocy zapewniającymi maksymalny uzysk energii. Od 2010 roku SolarEdge sprzedał około 1,3 GW tego rodzaju systemów, które pracują w ponad 70 krajach. Technologia HD-Wave będzie dostępna na rynku od grudnia br. Więcej
 Procesy Inwestycyjne - projekty
Postępy projektu SDZP (System Dynamicznego Zarządzania Przesyłem) realizowanego w ramach programu GEKON

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) operacyjnie wyznacza prognozy meteorologiczne z dwóch modeli prognostycznych: Unified Model (UM) brytyjskiej służby meteorologicznej Met Office i Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale Prediction System (COAMPS) należącego do Naval Research Laboratory. Model COAMPS daje wyniki dwa razy dziennie z rozdzielczością przestrzenną 13 kilometrów, model UM cztery razy dziennie z rozdzielczością przestrzenną 4 kilometrów. Najistotniejsze parametry z punktu widzenia niniejszego projektu to deszcz, śnieg, opad konwekcyjny, ciśnienie, siła i kierunek wiatru oraz nasłonecznienie. Są one wykorzystywane przez Partnerów projektu do optymalnego zarządzania przesyłaną energią przy uwzględnieniu prognozy chwilowych parametrów pracy linii energetycznych (m.in. maksymalnej obciążalności sieci) dla różnych obszarów. ICM UW zapewnia zarówno operacyjne udostępnianie danych bieżących, jak również dysponuje bazą danych archiwalnych.

Dodatkowo dla zadanej lokalizacji pokrywającej się z zainstalowanym czujnikiem meteorologicznym Rejestratora polowego wykonane zostały analizy danych historycznych w celu weryfikacji danych prognostycznych i analizy trendów występujących na danym obszarze. Dla podstawowych parametrów meteorologicznych wyznaczono korelację wartości mierzonych i przewidywanych. Zaproponowana metoda weryfikacyjna może zostać zastosowana w przyszłości dla większej ilości pomiarów (po zainstalowaniu kolejnych Rejestratorów).

Dla archiwalnych danych dotyczących oblodzenia sieci energetycznych dostarczonych przez Partnerów projektu wykonano analizę podstawowych czynników wpływających na powstawania katastrofalnego oblodzenia (opadu, temperatury, prędkości wiatru, wilgotności względnej i wysokości podstawy chmur). Stworzono profile pionowe temperatury i wybrano te potencjalnie sprzyjające wystąpieniu katastrofalnego oblodzenia. Przeprowadzono również prognozowanie obszarowe (dla całej Polski) zagrożenia marznącym deszczem.

______________________________________________________________________

Projekt jest realizowany przy udziale środków z projektu SDZP dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Gekon”.

                                        

 Okiem eksperta
Mikael Lemström, prezes zarządu Fortum Power and Heat Polska

Tzw. niska emisja powstająca między innymi w wyniku ogrzewania pomieszczeń przy pomocy małych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych jest przyczyną złej jakości powietrza w polskich miastach i negatywnie wpływa na zdrowie ich mieszkańców. Wejście w życie tzw. ustawy antysmogowej może znacząco przyczynić się do ograniczenia tego zjawiska. Nowa ustawa daje samorządom narzędzia do walki z niską emisją. Najprostsze z perspektywy władz lokalnych może wydawać się wprowadzenie zakazu palenia węglem w domowych paleniskach. Takie rozwiązanie może jednak negatywnie odbić się na portfelach mieszkańców, którzy będą musieli poszukiwać alternatywnych, droższych paliw. Wydaje się, że samorządy powinny raczej postawić na popularyzację ciepła sieciowego i wspierać rozwój miejskich sieci ciepłowniczych. Dzięki temu mieszkańcy zyskaliby dostęp do jednego z najtańszych i najbardziej ekologicznych sposobów ogrzewania pomieszczeń. Równocześnie węgiel mógłby być współspalany w nowoczesnych wielopaliwowych elektrociepłowniach, które są przyjazne dla środowiska. Likwidacja indywidualnych pieców i przyłączenie do sieci jest szczególnie istotne w centrum miast, gdzie są największe problemy z jakością powietrza.

Tomasz Sęk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej

Proponowana cena referencyjna dla instalacji PV o mocy do 1 MW jest zdecydowanie za niska. Naszym zdaniem została ona ustalona na te 465 zł/MWh, bo przyjęto błędne założenia. Obliczyliśmy, że w aukcjach OZE dla źródeł niestabilnych o mocy poniżej 1 MW cena referencyjna dla fotowoltaiki powinna mieścić się w przedziale 550-600 zł/MWh. Oceniam, że energetyka wiatrowa jest w stanie zaproponować ceny nawet rzędu 350 zł/MWh, i z tego co widzimy na rynku jedynie pojedynczy gracze biorą pod uwagę zgłoszenie instalacji PV w koszyku powyżej 1 MW. Dla rozwoju PV kluczowy jest koszyk dla tzw. "niestabilnych" OZE o mocy do 1 MW i cena referencyjna w tym koszyku. Mam duże wątpliwości, czy inwestorzy będą ochoczo zgłaszać do aukcji projekty PV, jeśli cena 465 zł/MWh faktycznie będzie ceną referencyjną.

prof. dr. hab. inż. Jan Popczyk, pierwszy prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Energetyka jądrowa nie jest odpowiednia dla Polski. Po pierwsze wiążą się z nią coraz liczniejsze ryzyka rosnących kosztów i notorycznie przekraczanych terminów. Cały program jądrowy opóźniony już o kilkanaście lat może pochłonąć niebagatelną kwotę 160 miliardów złotych. Po drugie niesie ona ze sobą “kolonizację" polskiej elektroenergetyki, czyli udostępnienie wewnętrznego rynku energii zewnętrznym dostawcom bloków jądrowych, którzy z roku na rok tracą na rynku globalnym grunt pod nogami. Sam koszt inwestycji, czyli 45 mld złotych, które wydamy na budowę pierwszego tylko bloku elektrowni jądrowej, moglibyśmy zainwestować, uzyskując przy tym co najmniej półtora raza większy efekt energetyczny. Wystarczyłoby wymienić oświetlenie na źródła LED we wszystkich polskich gospodarstwach domowych, przeprowadzić głęboką termomodernizację 250 tys. domów, a także zainwestować w małe i przydomowe źródła energii, takie jak elektrownie słoneczne czy biogazownie. Produkcja energii z pierwszego bloku elektrowni jądrowej wynosiłaby rocznie 11 TWh. Z kolei realizacja alternatywnego projektu pozwala uzyskać aż 18 TWh energii, z których 15 TWh to negawaty, czyli redukcja zużycia energii, a 3 TWh to produkcja w mikroelektrowniach fotowoltaicznych (słonecznych) zintegrowanych z domami jednorodzinnymi oraz w mikrobiogazowniach i biogazowniach w gospodarstwach rolnych. Dodatkowo inwestycja alternatywna pozwoli uzyskać 3,5 TWh oszczędności energii cieplnej dzięki redukcji zużycia ciepła na cele grzewcze w domach jednorodzinnych oraz 1,9 TWh z produkcji ciepła w biogazowniach i mikrobiogazowniach gospodarstw rolnych. 

Powyższa wiadomość nie jest informacją handlową w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Wysyłana jest wyłącznie do prenumeratorów newslettera. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać Naszego newslettera, prosimy o odesłanie pustego maila z informacją NIE lub wypisanie się z listy odbiorców klikając ten odnośnik.

©2014 Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Znanieckiego 2/44, 03-980 Warszawa, tel.: +48 22 424-82-00, 424-82-01, tel/fax: +48 22 671-14-80 e-mail: sekretariat@proinwestycje.pl, web: www.proinwestycje.pl