Projekty

eduk_0.jpg

Zintegrowany blok konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix obejmuje 4 wydarzenia:

logo_sdzp_-_wybrane.jpg

Firma Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. jest Liderem Konsorcjum naukowego realizującego Projekt „Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych” (akronim: SDZP), który  jest realizowany w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Kurzydłowskiego Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości wnioskowanej kwoty. Całkowity budżet Projektu B+R+W ok. 12 000 000 zł.

Szanowni Państwo,

Debatą „Standardy obsługi odbiorców energii – gaz, energia elektryczna, energia cieplna” zakończyliśmy realizację cykl pięciu debat i konferencji realizowanych w ramach projektu finansowanego przez NFOŚiGW pod nazwą „Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci”. Finałem realizacji tego projektu jest raport ekspercki „Prosument w Inteligentnej sieci energetycznej”, który na zlecenie Procesów Inwestycyjnych wykonał Instytut im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. To pierwsze tak kompleksowe ujęcie tej problematyki w Polsce. Zapraszamy do lektury.

Smart Grids

Cykl konferencji/debat: „Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci” czyli dlaczego potrzebne są w Polsce inteligentne sieci energetyczne to projekt realizowany w ramach Programu priorytetowego „Edukacja Ekologiczna” – Inteligentne sieci energetyczne (dlaczego ISE w Polsce?)

Inteligentne sieci energetyczne pozwalają konsumentom kontrolować indywidualne zużycie energii oraz zarządzać nim i w ten sposób przyczyniać się do wprowadzania systemu energetycznego wytwarzającego mniej dwutlenku węgla. Komisja Europejska proponuje wykorzystać w pełni możliwości tych sieci, aby osiągnąć cel ograniczenia zużycia energii pierwotnej. Cykl konferencji  Procesów Inwestycyjnych „Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci” czyli dlaczego potrzebne są w Polsce inteligentne sieci energetyczne ma przybliżyć konsumentom energii (samorządom oraz odbiorcom indywidualnym) korzyści w świadomym zarządzaniu zużyciem energii, przedstawić nowoczesne technologie wspierające działalność prosumencką, system rozliczania zużycia energii (taryfy) oraz możliwości wsparcia (finansowanie) rozwoju Smart Grids w Polsce.

PROJEKT BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE METROPOLII

Ideą projektu jest opracowanie rozwiązań technologiczno-organizacyjnych mających na celu zapobieganie potencjalnym awariom sieci i zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego polskich metropolii, usprawnienie procesu zarządzania kryzysowego. Projekt obejmuje monitorowanie sieci wysokich i najwyższych napięć (być może w przyszłości także newralgicznych miejsc sieci SN) pod kątem działań proaktywnych mających zapewnić zapobieganie awariom, w szczególności blackout’om wskutek m.in. oblodzenia i zerwania sieci. W przyszłości system zostanie wykorzystany do optymalizowania obciążeń sieci w celu zmniejszenia strat i/lub zwiększenia przepustowości. 

W ramach projektu został stworzony Systemu Kontroli Obciążalności Linii Elektroenergetycznych (Skole)- pierwszy w pełni polski system monitorowania parametrów linii napowietrznych.

ETS
The European Union Emission Trading Scheme (EU-ETS) jest obecnie największym na świecie, międzynarodowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Jego kształt budzi jednak wiele kontrowersji w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami związanymi z EU-ETS i wypowiedzenia swojego zdania na naszych stronach internetowych.
 
GREEN EFFORT GROUP (Grupa G-6)
tworzyły cztery największe polskie koncerny energetyczne, a mianowicie PGE, Tauron, Enea i Energa oraz dwie inicjatywy organizacji przemysłowych - Forum CO2 i Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Czytaj: >>>

Celem Projektu było wypracowanie modelowych rozwiązań służących godzeniu życia rodzinnego i zawodowego rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-10 lat, które ze względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności wymagają stałej opieki.
[Pracownik w e-Centrum Telepracy w Garwolinie]

Firma była Partnerem Projektu, finansowanego ze środków EFS w ramach IW EQUAL , realizowanego w latach 2007-2008. Celem Projektu było propagowanie idei EFZ na terenie całej Polski wśród przedsiębiorców i pracowników sektora MSP oraz instytucji otoczenia MSP.

Rezultatem wypracowanym przez Partnerstwo Adaptus jest Wortal Elastycznych Form Zatrudnienia – nowatorski system promocji elastycznej pracy: www.efez.eu.

Firma administrowała Projektem, realizowanym ze środków EFS w ramach IW EQUAL w latach 2005-2008. Istotą Projektu było dostarczenie wiedzy i narzędzi pozwalających na wdrożenie Elastycznych Form Zatrudnienia (EFZ), wspierających przedsiębiorców i pracowników w przystosowaniu się do zmian strukturalnych w gospodarce, dzięki wykorzystaniu technologii teleinformatycznych.
W efekcie realizacji Projektu powstały:

  • e-Centra Telepracy;
  • platforma INATUZ – Internetowa Aukcja Zleceń (www.intauz.eu);
  • pakiety EFZ dla firm, pracowników i instytucji rynku pracy;
  • pakiety wzorów umów do stosowania na elastycznym rynku pracy;
  • model rynku pracy – Elastmod;
  • cykle szkoleń dla pracodawców i pracowników sektora MSP.

Więcej informacji: www.elastan.pl.

Ze względu na fakt, że Polska jest krajem posiadającym dość ograniczone możliwości szybkiego dostosowania swojej polityki i gospodarki do wytycznych postawionych przez Komisję Europejską, potrzebuje ona najbardziej efektywnych, a jednocześnie najmniej szkodliwych dla środowiska kierunków działań, zgodnych z polityką europejską, w roku 2008 firma zrealizowała projekt „Wymiary zrównoważonego rozwoju w gospodarce. E3 – Efektywność, Ekologia, Ekonomia”.

Jednym z najważniejszych projektów z zakresu komunikacji strategicznej realizowanych w 2008 r. była inicjatywa GREEN EFFORT GROUP (Grupa G-6), którą tworzyły cztery polskie koncerny energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Tauron Polska Energia SA, ENEA SA oraz Energa SA wraz z dwoma organizacjami przemysłowymi: Forum CO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych i Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Podstawowym celem Green Effort Group było promowanie zasad solidarności ekologicznej, opartej na połączeniu zasady zrównoważonego rozwoju z europejską koncepcją solidarności, polegającej na właściwym rozłożeniu obciążeń związanych z funkcjonowaniem w UE, w sposób proporcjonalny do potencjału ekonomicznego Państw

Członkowskich.

BROSZURA - PRZEWODNIK PO NAJLEPSZYCH PRAKTYKACH

Partnerzy projektu opracowali Poradnik dobrych praktyk i stosowania strategii uznawania i akredytacji kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w sektorze energetycznym dla nisko i średnio wykwalifikowanych pracowników .

Głównym celem niniejszej publikacji jest wymiana doświadczeń między partnerami społecznymi, ośrodkami szkoleniowymi, firmami i administracją publiczną na temat dobrych praktyk uznawania kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w sektorze energii odnawialnej, w każdym z krajów uczestniczących w projekcie.

O PROJEKCIE

Tak zwane “zielone miejsca pracy” przynależą już do sfery silnie zarysowanej struktury przemysłowej, która zatrudniała znaczące ilości pracowników w latach ubiegłych, a perspektywy jej wzrostu na przyszłość rysują się dość optymistycznie.

Projekt „B-Plan” polega przede wszystkim na zgromadzeniu wspólnych doświadczeń w celu stworzenia nowego podejścia do doradztwa w dziedzinie przedsiębiorczości oraz do prowadzenia szkoleń. Mają one wzmacniać jednostkę w procesie wyboru ścieżki życiowej, zgodnie z podstawową wspólną wartością „najważniejszy jest człowiek”.

W naszym modelu, dotyczącym wyborów dokonywanych na drodze do założenia firmy bądź podjęcia samozatrudnienia, wartość ta jest bardzo ważna. Opracowany proces zakłada, że przedsiębiorczości i właściwych kompetencji można się nauczyć.

Realizując misję projektu, partnerstwo podjęło wspólne wysiłki na rzecz wdrożenia metody doradztwa opracowanej w projekcie „B-Plan” oraz osiągnięcia oczekiwanego celu.

W październiku 2011 firma Procesy Inwestycyjne rozpocznie przy realizacji projektu Leonardo da Vinci – Social Business in Progress.

Działania projektowe będą koncentrować się na wsparciu grup wykluczonych z rynku pracy – osób żyjących na granicy ubóstwa, ofiar dyskryminacji oraz na edukacji społeczeństwa i pracodawców nt. problemu wykluczenia.

Celem projektu jest stworzenie modelu finansowego społecznych funduszy inwestycyjnych, które skupią środki do tej pory przeznaczane przed przedsiębiorstwa na działalność filantropijną, a które w nowym modelu będą trafiać do organizacji dobroczynnych. Kolejnym krokiem będzie opracowanie modelu biznesowego mającego aktywnie wspierać integrację na rynku pracy osób wykluczonych. Każdy z partnerów projektu przetestuje model inkubatora ekonomii społecznej.

Pozostali partnerzy projektu pochodzą z Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

European Qualification Framework:

logo

1 marca 2010 r. firma rozpoczęła współpracę przy realizacji projektu Leonardo da Vinci - EQF, który ma za zadanie stworzenie strategii ułatwiającej rozwój i wdrożenie europejskich ram kwalifikacji zawodowych (EQF) w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Procesy Inwestycyjne są jednym z partnerów projektu. Pozostali partnerzy pochodzą z Hiszpanii, Bułgarii, Włoch, Malty, Holandii i Wielkiej Brytanii.

logo

Program Leonardo da Vinci stanowi część europejskiego programu w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Jest on realizowany od 1 stycznia 2007r. do końca grudnia 2013r.

Celem programu jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach programu absolwenci i pracownicy mają możliwość zdobywania nowych doświadczeń zawodowych w czasie staży i praktyk oraz doskonalenia swoich umiejętności według nowoczesnych standardów. Istotną rolę odgrywa też kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.