Konferencje

power_ring.png

XIII Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2017

organizowana pod Patronatem Ministra Energii, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 8 grudnia 2017 r. g.11:00-15:30, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, s. 101, Al. Armii Ludowej 16

TRANSMISJA ONLINE POCZĄTEK O GODZ. 11

Rejestracja od godz. 10:30. Początek konferencji o godz. 11:00

Od czasu rozpoczęcia ustrojowych i gospodarczych przemian w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku polska gospodarka znajduje się na ścieżce niskoemisyjnej modernizacji. Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne oraz krajowe możliwości, tempo dalszej transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, jest jednym z kluczowych obszarów negocjacji z Unią Europejską.

Kolejne regulacje unijne składające się na tzw. Pakiet Zimowy, konstytuujące podstawy funkcjonowania Unii Energetycznej, mają zwiększyć efektywność działań Państw członkowskich na rzecz osiągania wspólnych celów klimatyczno-energetycznych.

XIII Międzynarodowa Konferencja NEUF - New Energy User Friendly

4 lipca 2017 r., Warszawski Dom Technika NOT, sala B, ul. Czackiego 3/5, Warszawa

godz. 10:30 - 15:30, rejestracja od 09:30

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA TRANSMISJI. POCZĄTEK 4 LIPCA O GODZ. 10:30

Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Polska, której energetyka w głównej mierze oparta jest na węglu, stoi przed niezmiernie trudnym wyzwaniem dotyczącym kształtowania jej przyszłego miksu energetycznego. Tak poważnego dylematu w tym zakresie nie ma żaden inny kraj członkowski Unii Europejskiej. Co więcej stan infrastruktury polskiej elektroenergetyki wymaga szybkich i dużych inwestycji aby utrzymać bezpieczeństwo energetyczne kraju. Aby podejmować właściwe decyzje inwestycyjne, trzeba mieć już dzisiaj dość konkretną wizję jak wyglądać ma polski energy-mix w 2025, 2030, 2040 i 2050 roku. Dotyczy to także pożądanego dla Polski poziomu generacji rozproszonej. Oznacza to, że przesądzeń w tym zakresie nie możemy odkładać.

Niezwykle ważnym czynnikiem, wpływającym na nasz miks energetyczny, jest polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. To ona bardzo mocno wymusza przechodzenie na mniej emisyjne źródła energii. Pożądanym jednak byłoby, aby to nie nakazy unijne, ale nasze własne analizy i przemyślenia, w tym dotyczące trendów światowych, doprowadziły do optymalnego energy-mix, dostosowanego do naszych potrzeb i możliwości.

power_ring.png

XII międzynarodowa Konferencja Power Ring 2016
Warszawa, 15 grudnia 2016r.

Patronat: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Instytut Sobieskiego,
Związek Banków Polskich, Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Uroczystego otwarcia konferencji Power Ring 2016 dokonał Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i Minister Środowiska Jan Szyszko

Polska gospodarka jest w trakcie przemian, wiadomo to nie od dziś. Inwestując w rozwój, Polska uczestniczy w światowym trendzie dążenia do gospodarki niskoemisyjnej w sposób maksymalnie rozsądny i zrównoważony, a istotnym jego elementem  jest zlikwidowanie pozostałych barier rozwojowych pomiędzy Polską, a bogatszymi krajami Unii przy jednoczesnym podnoszeniu stopy życiowej obywateli. Dlatego w publicznej dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami należy wziąć pod uwagę aspekty zarówno ekologiczne, ekonomiczne, jak i społeczne.

logo_neuf.jpg

XII międzynarodowa Konferencja New Energy User Friendly 2016
Warszawa, 8 lipca 2016r.

Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Instytut Sobieskiego, Związek Banków Polskich

Termin: 08.07.2016r. Uroczysta inauguracja o godz. 9:00
Miejsce: Ministerstwo Energii, Warszawa

Uroczystego otwarcia konferencji NEUF 2016 dokonali: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Witold Słowik.

Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza w miastach, z którego wynika, że Polska znalazła się na 20. miejscu listy najbardziej skażonych państw. Aż 6 polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce miast europejskich z największą liczbą dni w roku, w których przekroczono dobowe dopuszczalne stężenie pyłu PM10. Zanieczyszczenia te pochodzą głównie ze starych elektrowni oraz z silników naszych samochodów. Wielkim problemem  jest również tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z pieców przydomowych czy lokalnych kotłowni, gdzie spalanie odbywa się w sposób nieefektywny. WHO oszacowała, że z powodu wdychania szkodliwych cząsteczek obecnych w zanieczyszczonym powietrzu rocznie umiera ponad 2 miliony ludzi. Aby zatrzymać tę tendencję i nie dopuścić do tak strasznych w skutkach sytuacji potrzeba działać już dziś.

Logo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej 
w ramach Platformy Zrównoważona Energia

Rozwój inteligentnej gospodarki niskoemisyjnej w Polsce przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju
22 kwietnia 2016, Ministerstwo Energii, Warszawa

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Energii

12 grudnia 2015r. zakończył się zorganizowany w Paryżu szczyt klimatyczny COP 21. Został on sfinalizowany przyjęciem przez 195 państw świata, w tym Polskę, porozumienia dotyczącego planu redukcji globalnej emisji, co ma w efekcie doprowadzić do utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC. To „paryskie porozumienie” oznacza, że dalsze ograniczanie ocieplenia klimatu będzie wysiłkiem globalnym z uwzględnieniem możliwości gospodarczych poszczególnych krajów, w tym Polski. Na szczycie zaprezentowaliśmy dotychczasowe polskie osiągnięcia, które mogą być wzorem dla innych krajów. Pokazaliśmy, że skuteczna ochrona klimatu może odbywać się w sposób zrównoważony i bez naruszania interesów gospodarczych kraju. W Porozumieniu uwzględniony został także polski postulat, aby wykorzystywać lasy do zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze.

  power_ring.png 

18 grudnia 2015r. w Ministerstwie Energii odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Power Ring pt.: „Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski w kontekście wymagań europejskich”.

Uroczystej inauguracji konferencji dokonali:

 • W imieniu Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii - Tomasz Dąbrowski,  Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii
 • Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz tzw. Konferencji Przewodniczących Komisji w Parlamencie Europejskim, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001
 • Michał Kleiber, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, Minister Nauki i Informatyzacji w latach 2001-2005

Podczas konferencji była mowa o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego, pamiętając przy tym o źródłach finansowania oraz szansach na skuteczną realizację takich projektów. Trzeba podkreślić, że transformacja sektora musi nadążyć za oczekiwaniami rynku – należy nie tylko zaspokoić potrzeby odbiorców w zakresie komfortu przy zachowaniu relatywnie niskich cen za energię, ale także zapewnić wsparcie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

neuf2015logo_1.jpg

26 czerwca 2015 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się XI międzynarodowa konferencja NEUF 2015  pt. „Transformacja polskiej gospodarki poprzez energetykę i przemysł – efektywność, produktywność, dialog społeczny” pod patronatem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

Polska jest jednym z państw, które podjęły się wielkiego wyzwania przekształcenia swojej gospodarki od podstaw. Jest to szczególnie ważne dla sektora energetycznego i przemysłu, których stabilne funkcjonowanie stawiane jest na pierwszym miejscu.

Celem tegorocznej konferencji NEUF jest przedyskutowanie rozwiązań dotyczących skutecznego przeprowadzenia zmian w polskiej gospodarce, których skutkiem będzie znaczący wzrost efektywności energetycznej, zwiększenie możliwości wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych, zapewnienie niezawodności dostaw, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i komfortu energetycznego odbiorców. Poprzez działania polityczne, ekonomiczne i biznesowe transformacja ma wspomóc tworzenie silnych przedsiębiorstw, które zapewnią zrównoważony rozwój ekonomiczny kraju oraz zwiększenie konkurencyjności na wspólnym europejskim rynku. Brak odpowiedzi na wspomniane wyżej wyzwania może doprowadzić m.in. do zagrożenia bezpieczeństwa dostaw, a brak konkurencyjności do zahamowania zdolności inwestycyjnych.

Logo

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
„Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna”

27 marca 2015, Warszawa

sala "Kinowa", Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, Warszawa

Cel konferencji: przygotowanie gospodarki kraju (firm i administracji) do pełnego wykorzystania środków specjalnych przeznaczonych na niskoemisyjną i energoefektywną modernizację kraju w horyzoncie 2020-2030.

Uroczystego otwarcia dokonali: Minister Infrastruktury i Rozwoju, Maria Wasiak, Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, oraz Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki. 

X Międzynarodowa Konferencja POWER RING 2014
„Europejski Rynek Energii: między zjednoczoną Europą, a narodową autonomicznością”

8 grudnia 2014 godz. 9:00, sala „Pod Kopułą”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 

Rozmowa z Prof. Krzysztofem Żmijewskim, Sekretarzem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki oraz Grzegorzem Onichimowskim, Przedstawicielem firmy Enernoc na Polskę na temat "Europejski rynek energii - między Zjednoczoną Europą i odrębnością narodową". Rozmowa odbyła się 4 grudnia 2014 r. na portalu Bankier.pl.

Uroczystego otwarcia konferecji dokonali:

 • Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki,
 • Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju,
 • Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa,
 • Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki.

Wydarzenie to odbyło się z udziałem dra Fatiha Birola, Głównego Ekonomisty Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Dominique'a Ristoriego, Dyrektora Generalnego ds. Energii Komisji Europejskiej, Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki, profesoraJerzego Buzka, Przewodniczącego Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki oraz najwyższej rangi specjalistów, menedżerów oraz przedstawicieli świata polityki z Polski i zagranicy.

 

26 czerwca 2014 roku odbyła się X międzynarodowej konferencji NEUF 2014 „Energetyka a gospodarka niskoemisyjna czyli co zrobić, żeby się opłacało”.

Po ponad 20 latach funkcjonowania polskiej gospodarki rynkowej wyczerpują się dotychczasowe, proste rezerwy wzrostu i nadszedł czas na to, by wybrać dalszą ścieżkę rozwoju. Mamy do wyboru dwie: utrzymanie regulacyjnego i instytucjonalnego status quo oraz powolną adaptację do wyzwań i trendów światowych lub wybór scenariusza skutecznej modernizacji zakładającego innowacje i efektywność wykorzystania zasobów energetycznych poprzez premiowanie niskoemisyjnych rozwiązań w energetyce czy transporcie.

Podczas NEUF 2014 była mowa m.in. o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego, a w tym:

 • O inwestycjach infrastrukturalnych w energetyce – co możemy zrobić, aby procesy inwestycyjne były bardziej przyjazne dla inwestora (ustawa korytarzowa, uproszczone procedury przetargowe relacja inwestor-wykonawca)
 • O niskoemisyjnej energetyce rozproszonej (energetyka na obszarach słabo zurbanizowanych – potrzeby inwestycyjne i finansowanie)
 • O rozwiązaniach ICT dla energetyki od projektu po serwis (integracja systemów, oprogramowanie IT dla przemysłu, urządzenia mobilne, automatyka, zarządzanie)
 • O niskoemisyjnej energetyce węglowej

II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
21 marca 2014
Ministerstwo Gospodarki, Sala pod Kopułą

Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5

Konieczne działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej wymagają strategicznego podejścia obejmującego zależności pomiędzy wszystkimi jej obszarami. Modernizacja w energetyce powinna być powiązana ze zmianami w rolnictwie i transporcie, a modernizacja transportu musi się łączyć z nowym podejściem do budownictwa i rozwoju miast. Tegoroczne II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej zdominuje tematyka poprawy efektywności energetycznej w trzech obszarach – budownictwie, energetyce i transporcie.

Wiodącą rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w UE ma odegrać również sektor energetyczny, ponieważ w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej spodziewana jest docelowo redukcja emisji o 93-99%, czyli niemal całkowite jej wyeliminowanie. Efekt ten powinien zostać osiągnięty przede wszystkim dzięki stosowaniu odnawialnych źródeł energii i rozproszonego jej wytwarzania, co, z uwagi na pewne charakterystyczne dla tych rozwiązań uwarunkowania (na przykład zmienna produktywność odnawialnych źródeł energii), będzie wymagało też wdrożenia w jak najszerszym zakresie inteligentnych sieci energetycznych.

IX międzynarodowa konferencja NEUF 2013
„Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę”

21 czerwca 2013 godz. 8:30, Ministerstwo Gospodarki, Sala pod Kopułą, pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

Już od dziewięciu lat organizujemy wydarzenia, których celem jest wypracowanie optymalnych rozwiązań dotyczących rozwoju polskiej energetyki i finansowania. Także i tym razem w imieniu Procesów Inwestycyjnych przy wsparciu Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Związku Banków Polskich mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną z cyklu konferencję, która poświęcona będzie możliwościom inwestycyjnym w gospodarkę niskoemisyjną. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą energetyki jądrowej i konwencjonalnej, źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej kraju. Omówione zostaną także prognozy i potrzeby polskiej energetyki do końca 2020 roku oraz potencjał inwestycyjny państwowych spółek energetycznych i polskiego sektora finansowego. Do udziału w konferencji zapraszamy wybitnych polityków, prezesów i członków zarządów instytucji finansowych oraz kierownictwo wiodących spółek energetycznych Europy.

foto

Szanowni Państwo,

Od czterech lat organizujemy Forum Efektywności Energetycznej. W tym roku postanowiliśmy przekształcić tę formułę na Forum Gospodarki Niskoemisyjnej. Powodem tej zmiany jest strategiczne znaczenie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej i udział w tym Programie Społecznej Rady ds. rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej z która Procesy Inwestycyjne współpracują na rzecz promocji i edukacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. NPRGN jest jednym z 8 strategicznych programów polskiego rządu – fundamentalnym dla wszystkich działów naszej gospodarki i dla naszego środowiska.

Zaproszenie

VIII Międzynarodowa Konferencja POWER RING 2012
Opcje zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw oraz promocji inwestycji w energetykę niskoemisyjną

oraz

Otwarte Posiedzenie Społecznej Rady Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

14 grudnia 2012, godz. 9.00, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa

 

W imieniu organizatorów – Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, powołanej na mocy Zarządzenia Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na VIII Międzynarodową Konferencję POWER RING 2012 – Polityka energetyczna 2050 – wskazówki strategiczne: Opcje zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw oraz promocji inwestycji w energetykę niskoemisyjną, która odbędzie się 14 grudnia 2012 w Sali pod Kopułą Ministerstwa Gospodarki w Warszawie.

Przewidujemy, że tegoroczna konferencja zostanie zainaugurowana przemówieniem Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka na temat polskiej polityki energetycznej 2050. Podczas wystąpienia zostanie m.in. omówiony tzw. czteropak energetyczny, zawierający aktualizację ustawy Prawo energetyczne,  ustawę gazową, ustawę o OZE i ustawę o korytarzach przesyłowych. Przewidujemy też wystąpienie Philippa Röslera, Wicekanclerza, Ministra Gospodarki i Technologii Niemiec.

VIII Międzynarodowa Konferencja
NEUF 2012  New Energy User Friendly

„Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej”

29 czerwca 2012 godz. 9.00,
Sala „Pod Kopułą”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa      

Polska przechodzi na „zieloną stronę mocy” – jej przekształcenie z gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną jest nieuniknione. Nie ma wątpliwości, że reforma ta będzie dla nas prawdziwym wyzwaniem. Najważniejsze jednak, aby transformacja przebiegała w sposób uporządkowany i faktycznie prowadzący do osiągnięcia założonego celu.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji online z konferencji:
ZAPROSZENIE

VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 – New Energy User Friendly
Biała Księga - Narodowy Program Redukcji Emisji

16 czerwca 2011 r., godz. 9.00
"Teatr Kamienica", Al. Solidarności 93, Warszawa

Polska przechodzi na „zieloną stronę energetyki” – jej przekształcenie z gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną jest nieuniknione. Nie ma wątpliwości, że reforma ta będzie dla nas prawdziwym wyzwaniem. Najważniejsze jednak, aby transformacja przebiegała w sposób uporządkowany i faktycznie prowadzący do osiągnięcia założonego celu.

Celem dla Polski są przyjęte przez Unię Europejską zapisy pakietu klimatyczno-energetycznego. Jednym ze sposobów na jego osiągnięcie jest wdrożenie propozycji Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. Propozycja nazywana Białą Księgą jest realnym programem redukcji emisji stworzonym przez ekspertów specjalnie dla naszego kraju i stanowi podstawowy dokument do tworzonego Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Szanowni Państwo,

W imieniu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, organizatora konferencji, pragniemy zaprosić Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z VI Międzynarodowej Konferencji:

POWER RING 2010
Regionalny rynek energii Europy Środkowo-Wschodniej

20 grudnia 2010r., 8.30 - 13.00

Sala Pod Kopułą, pl. Trzech Krzyży 3/5, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
 

W imieniu firmy Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. oraz Partnerstwa realizującego Projekt SYMBIOSIS – Transference of Innovative Solutions for CSR through multistakeholder management zapraszamy Państwa do udziału w podsumowującej konferencji zatytułowanej:

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw
– strategie i narzędzia zaangażowania interesariuszy

Konferencja organizowana jest w dniu 25 listopada 2010r, w Pałacu Prymasowskim, ul. Senatorska 13/15, w Warszawie.

W ramach projektu Symbiosis wybrane organizacje z Portugalii, Hiszpanii, Polski i Włoch wcielają wewnątrz swoich organizacji metodologię opartą o Standard AA1000 określający zasady najlepszej praktyki w budowaniu reguł społecznej i etycznej odpowiedzialności. Podsumowując projekt chcielibyśmy podzielić się z Państwem zdobytą wiedzą w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli wiodących instytucji z Polski i z zagranicy działających w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Serdecznie zapraszamy.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z VI już edycji Międzynarodowej Konferencji:

NEUF 2010 - New Energy User Friendly
"Konsultacje publiczne map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji”

która odbyła się 18 czerwca 2010, w Ministerstwie Gospodarki, w Warszawie.

Udział w konferencji wzięli m.in.:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z V edycji Międzynarodowej Konferencji:

POWER RING 2009 – Czysta Energia Europy
9 grudnia 2009 r., 9:00 – 15:30, Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie udziałem w konferencji.

Ze względu na fakt, że ilość zgłoszeń znacznie przekroczyła liczbę miejsc na sali, musieliśmy wcześniej zamknąć listę gości. Chcielibyśmy podziękować wszystkim chętnym za cierpliwość i wyrozumiałość. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Mamy poinformować Państwa, że piąta już edycję otwartej, międzynarodowej konferencji, która podejmowała najbardziej aktualne tematy oscylujące wokół kluczowych kwestii europejskiej energetyki, była dużym sukcesem.
W perspektywie zbliżającego się szczytu COP pragnęliśmy przeanalizować obecny stan gotowości Polski wobec decyzji Komisji Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że Polska, jak większość europejskich krajów, chce i potrafi osiągnąć ambitne cele, jakie postawiła przed sobą podpisując założenia Pakietu Klimatyczno-Energetycznego i przebudowując swoją gospodarkę zgodnie z normami określonymi w unijnych dyrektywach.

V Międzynarodowa Konferencja
NEUF 2009 - Nowa Energia User Friendly
Europejskie 3x20 - Problemy implementacji
18 czerwca 2009r., godz. 8:30-16:30, Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15, Warszawa 
             
PATRONAT HONOROWY: prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska >>> 
Tematyka konferencji była niezwykle aktualna, ponieważ dotyczyła kwestii wypracowania szczegółowych zapisów pozwalających na wdrożenie Pakietu Klimatyczno - Energetycznego z uwzględnieniem specyfiki polskiej gospodarki. Zaproszeni eksperci reprezentujący strategiczne sektory gospodarki, na które narzędzia wypracowane w ramach Pakietu wpłyną najmocniej, poruszali kwestie - przyszłości polskiego rynku energii w kontekście europejskim, możliwości poprawy efektywności i bezpieczeństwa energetycznego. Omówione zostały zagrożenia, które mogą dotknąć rodzimy przemysł oraz potencjał technologiczny mogący zwiększyć wydolność energetyki i gospodarki.

POWER RING 2008 - Zintegrowana Energia Europy

9 grudnia 2008 r., Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa

logo

Tematyka konferencji poruszała niezwykle istotne i aktualne probelmy polskiego rynku energii. Jej celem było odzwierciedlenie nurtu dyskusji toczącej się w Unii Europejskiej na poziomie ekspertów najważniejszych sektorów gospodarczych, dotyczącej kształtu europejskiego rynku energii i jego wpływu na pozostałe sektory oraz na środowisko.

logo

Konferencja była otwarta i miała charakter międzynarodowy. Stanowiała kontynuację i rozszerzenie dyskusji rozpoczętych podczas poprzednich edycji. Poruszana problematyka, oscylując na styku obszarów ekologia - energetyka - ekonomia, uwzględniała różne aspekty zrównoważonego rozwoju, m.in. bezpieczeństwo energetyczne, dyrektywy unijne, rozbudowę infrastruktury i technologii energetyki i gazownictwa oraz niezwykle istotną dla rynku kwestię połączeń transgranicznych. Spotkanie miało na celu zidentyfikowanie racjonalnych i efektywnych dróg rozwoju dla polskiej gospodarki, wskazanie najbardziej efektywnych możliwości rozwoju, rozbudowy infrastruktury, kierunków dla planowanych inwestycji. Szczegółowo omawiane były kwestie związane z problemami i przyszłością europejskiego rynku energii (m.in. ETS, dyrektywa IPPC, nowe technologie w zakresie biomasy, gazu, wychwytywania i sekwestracji CO2).

  PATRONAT HONOROWY

NEUF 2008: Nowa Energia - User Friendly

3 x 20 - 3 x C (competition, cooperation, CO2)
6 czerwca 2008 r., godz. 8:30 - 17:00, Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15, Warszawa

PATRONAT HONOROWY:

Patronat Ministra Środowiska, Prof. Macieja Nowickiego

logo

PATRONAT MEDIALNY:

CIRE.pl - Centrum Informacji o Rynku Energii

logo

Nowa Energia 

logo

PARTNERZY  WYDARZENIA:

logo

Zaproszenie

IV Międzynarodowa Konferencja Power Ring
„ W stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej”, 
5 grudnia 2007 r., godz. 9.00, Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa.

Spotkanie poświęcone będzie niezwykle aktualnej problematyce regionalnej współpracy energetycznej w naszej części Europy.

Tradycyjnie już atrakcyjność naszych konferencji budowana jest na wysokim merytorycznym poziomie referentów i gorących problemowych dyskusjach.

Tym razem swój aktywny udział zapowiedzieli wybitni przedstawiciele europejskiej energetyki:

 • Cecilia Hellner, Sekretarz generalny ETSO (European Transmission System Operators)
 • Hans Ten Berge, Sekretarz generalny EURELECTRIC
 • Maik Neubauer Dyrektor Operacyjny, EEX (European Energy Exchange)
 • Bert den Ouden, Prezes APX
 • Jean-Andre Barbosa, TEN-E, DG TREN (Komisja Europejska)

Oraz wielu wybitnych polskich ekspertów i menedżerów.

Nadrzędnym celem tej edycji konferencji jest znalezienie rozwiązania pozwalającego na prostszy i bardziej efektywny handel transgraniczny, co z kolei przyczyni się do wzmocnienia pozycji polskiego rynku energii w Europie. Chcielibyśmy stworzyć forum do dyskusji w zakresie następujących kwestii:

 • Koncepcja regionalnych rynków energii - cele, zasady oraz narzędzia;
 • Market coupling jako mechanizm stymulujący handel transgraniczny;
 • Koncepcja Europejskiej Platformy Handlu Energią;
 • Europejski Dom Rozliczeniowy;
 • Inwestycje w zakresie połączeń;
 • Europejskie Obserwatorium Dostaw;

ZAPROSZENIE

KONFERENCJA
NEUF 2007, Nowa Energia – User Friendly
28 czerwca 2007 r., Warszawa
Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15

W imieniu organizatorów oraz członków Komitetu Programowego pragniemy złożyć na Państwa ręce zaproszenie do udziału w trzeciej już edycji konferencji NEUF.

Konferencja ma bardzo wyjątkowy charakter i odbywa się w przełomowym dla Polski momencie, dlatego bardzo ważny dla jakości dyskusji jest udział, wysokich przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Gospodarki. Spotkanie umożliwi Państwu bezpośredni kontakt i możliwość uzyskania odpowiedzi na ważne pytania związane z konkurencyjnym rynkiem i jego wpływem na strategię rozwoju Państwa przedsiębiorstw.

Swój udział potwierdzili w konferencji m.in:

Zaproszenie

POWER RING
Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego
30 listopada - 1 grudnia 2006 r.
Muzeum Gazownictwa w Warszawie

Dobrze działający wspólny, europejski rynek jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa Polski – w wymiarze politycznym, gospodarczym i oczywiście energetycznym.

Pierwsza edycja konferencji pozwoliła na zidentyfikowanie w regionie europejskiego aspektu problemu jakim jest stan połączeń transgranicznych, na co w marcu br. zwróciła uwagę Rada Europy a następnie Komisja Europejska. Dlatego tegoroczna Konferencja skupi się na dwóch wymiarach, które są ze sobą ściśle powiązane: technicznym i bezpieczeństwa.

Zaproszeni goście i uczestnicy będą dyskutowali o zapobieżeniu autarkizacji cen na rynkach lokalnych oraz o sytuacjach na jakie są narażone kraje z wyraźnym niedostatkiem połączeń transgranicznych, co z jednej strony hamuje powstanie jednolitego rynku, a z drugiej, bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo energetyczne państwa. Kraje mają swoje potencjały ale w sytuacjach kryzysowych nie mogą z nich korzystać i wspierać się patrz. sytuacja z czerwca br..

Konferencja wpisuje się jednocześnie w program konsultacji zainicjowany przez DG TREN w sprawie rozwoju połączeń transgranicznych, uznawanych za KWESTIĘ KRYTYCZNĄ. Swój udział w Radzie Programowej a następnie w samej Konferencji potwierdził Wolfgang Kerner – TEN-E, DG Tren oraz wielu znaczących ekspertów, przedstawicieli europejskich instytucji rynku energii i gazu.

Serdecznie Zapraszamy