Procesy Inwestycyjne
Spis treści:
Partnerzy strategiczni
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 Przed spisem treści
Newsletter redaguje Agnieszka Ferreira, Project Manager, Procesy Inwestycyjne

Cytowane w newsletterze wypowiedzi relacjonują jedynie punkty widzenia autorów i nie muszę być zgodne z opinią wydawcy.

 Debaty i konferencje
Założenia do zmiany dyrektywy ETS – czy spakietowanie dyskusji nt. sektorów ETS i non-ETS może być skutecznym środkiem do optymalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2

W najbliższy czwartek, 25 lutego 2016r., odbędzie się debata poświęcona założeniom do zmiany dyrektywy ETS. 

Przepraszamy tych z Państwa, którym ze względu na przekroczony limit miejsc nie udało się zapisać na debatę, i zapraszamy do uczestniczenia w tym wydarzeniu online na www.proinwestycje.pl oraz na stronach naszych partnerów medialnych.

Przedmiotem dyskusji podczas debaty będą zagadnienia dotyczące ścieżki zmniejszania emisji CO2 dla Polski, a w tym:

  • Optymalizacja redukcji emisji CO2 w skali całej gospodarki (sektory objęte ETS i non ETS) uwzględniając cel unijny i koszty możliwe do poniesienia przez polską gospodarkę,
  • Wpływ proponowanych zmian na carbon leakage,
  • Koszty redukcji emisji CO2 w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
  • Możliwość skorzystania z derogacji; wpływ na ceny energii elektrycznej, rozwój inwestycji,
  • Projekt funkcjonowania i zarządzania Funduszem Modernizacyjnym.
  • Czy możliwa jest wspólna dyskusja i dążenie do „spakietowanie” ustaleń dla ETS i non-ETS i czy może się to przyczynić do utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki?
 Gorące tematy w prasie ogólnopolskiej
Atomowe nieporozumienia wewnątrz rządu?

Premier Beata Szydło mówi, że energetyka jądrowa jest dobrym polem do prowadzenia prac naukowych i studialnych, ale polska energetyka jest i jeszcze długo będzie oparta na węglu. Zaledwie kilka dni wcześniej Ministerstwo Energii oficjalnie zapewniało, że nic nie wskazuje na to, by zaistniały przesłanki do zaniechania projektu jądrowego. Co to oznacza: mamy do czynienia ze sporem wewnątrz rządu czy też z brakiem czytelnego stanowiska wobec energetyki jądrowej?

Warto przypomnieć, że w styczniu minister energii Krzysztof Tchórzewski jednoznacznie zadeklarował, że program jądrowy będzie kontynuowany ze względu na jego potencjał rozwojowy i naukowo-badawczy, jednakże podkreślił, że technologia ta przy wysokim koszcie jednostkowym budowy instalacji i stosunkowo skromnej skali wdrożenia, jaka jest planowana, nie rozwiąże polskich problemów energetycznych. Obecnie toczy się dyskusja o budowie jednego bloku jądrowego, który może mieć maksymalnie moc ok. 1600 MW, a to będzie zaledwie ok. 5 proc. mocy zainstalowanej w Krajowym systemie Elektroenergetycznym, nie zachwieje więc pozycją węgla. 

Decyzja o rozwoju energetyki jądrowej lub rezygnacja z tego źródła jest bez wątpienia bardzo ważna, jednakże można odnieść wrażenie, że obecna ekipa rządowa wstrzymuje się przed jednoznaczną deklaracją, czy tę gałąź rozwijać czy też nie. Jednoznaczne i czytelne stanowisko Rządu w tej sprawie z pewnością będzie korzystniejsze niż trzymanie otoczenia w niepewności. Więcej

Pracownicy i pracodawcy z RDS krytycznie o EU ETS

Strony pracowników i strony pracodawców z Rady Dialogu Społecznego (RDS) przyjęły 18 lutego br. uchwałę w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.

W przedmiotowej uchwale napisano: "Krytycznie oceniamy zarówno obecne, jak i przyszłe funkcjonowanie EU ETS zwłaszcza w odniesieniu do uznaniowych w swej istocie zasad przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji . De facto osłabiają one konkurencyjność najbardziej emisyjnych branż europejskiego przemysłu, przedłużając ich niepewność inwestycyjną, a tym samym zagrażając perspektywie ich obecności w gospodarce Europy w długim okresie. Dyskutowany obecnie projekt rewizji dyrektywy EU ETS w swej istocie pogarsza obowiązujące dziś zasady i pogłębia wskazane wyżej zagrożenia".

RDS zajęła się problematyką zmian w dyrektywie EU ETS na prośbę władz rządowych. Podczas posiedzenia RDS głos zabrał minister środowiska Jan Szyszko, który podziękował za pracę partnerów społecznych i przyjętą uchwałę. Ma ona wzmocnić na forum unijnym pozycję negocjacyjną polskiego rządu. Więcej

Premier Szydło: sytuacja w górnictwie jest uspokojona

Rozmowy ws. górnictwa trwają, sytuacja jest uspokojona. Najważniejszą kwestią było zabezpieczenie wypłat i wszystkich należności należnych pracownikom. To jest już pod kontrolą - twierdzi premier Beata Szydło. Zwraca uwagę, że nie można mówić o polskich spółkach górniczych w jednakowy sposób, ponieważ inna jest sytuacja zakładów górniczych znajdujących się w grupie Tauron a inna tych znajdujących się w Kompanii Węglowej, która jest przekształcana. Jeszcze inna jest sytuacja w Lubelskim Węglu Bogdanka, inna jest w Jastrzębskiej Spółce Węglowej a jeszcze inna jest w górnictwie węgla brunatnego. Więcej

System białych certyfikatów może znacząco podrożeć

23 lutego br. rząd ma rozpatrzyć projekt ustawy o efektywności energetycznej, który zakłada m.in. zmiany w systemie tzw. białych certyfikatów. Przewiduje on podniesienie od przyszłego roku tzw. opłaty zastępczej z 1000 zł do 1500 zł, co może spowodować wzrost kosztów systemu o około 265 mln zł rocznie. Celem projektu ustawy jest m.in. utrzymanie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki zakreślonych przez obowiązującą obecnie ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, w projekcie ustawy nie określono terminu jej obowiązywania. Zaproponowano, żeby został utrzymany obowiązujący dotychczas system tzw. białych certyfikatów, ale z istotnymi zmianami. W obecnej postaci zbiera od dawna zasłużoną krytykę, także ze strony władz.

W obecnej postaci białe certyfikaty to  wspierający oszczędzanie energii mechanizm polegający na nałożeniu na zobowiązane firmy obowiązku umarzania  świadectw efektywności energetycznej zwanych potocznie białymi certyfikatami z alternatywą w postaci uiszczenia opłaty zastępczej.  Są to zbywalne prawa majątkowe, którymi handluje się na TGE. Białe certyfikaty w drodze przetargu organizowanego przez URE otrzymują firmy, które zrealizowały przedsięwzięcia skutkujące oszczędnościami energii. W nowym wydaniu system ma działać inaczej; projekt przewiduje uproszczenie systemu, tj. rezygnację z procedury przetargowej na białe certyfikaty. Proponowany system oferuje trzy sposoby realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii przez przedsiębiorstwa energetyczne: realizacja projektów u odbiorcy końcowego w celu poprawy efektywności energetycznej, zakup świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) na TGE albo wniesienie opłaty zastępczej. W dotychczasowym systemie wynosi ona 1000 zł/toe. Zgodnie z projektem ma wzrosnąć do 1500 zł/toe. Wskutek tego koszty systemu najpewniej wzrosną. Więcej

Nowy wiceprezes PGNiG Termika

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu zarządu PGNiG Termika Krzysztofa Figata na funkcję członka zarządu - wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych, począwszy od 22 lutego 2016r. Od 2007r. Figat pełnił funkcję prezesa zarządu - dyrektora Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach.

Obecnie zarząd spółki jest trzyosobowy. Oprócz Krzysztofa Figata tworzą go: Wojciech Dąbrowski (prezes zarządu) i Tomasz Wilczak, wiceprezes ds. technicznych. Więcej

Kolejny kontrakt Poczty Polskiej dot. energetyki

Poczta Polska w konsorcjum z Orange Polska i spółką Poczta Polska Usługi Cyfrowe (operator platformy Envelo) wygrała przetarg organizowany przez Polską Grupę Energetyczną Obrót na przygotowywanie i dostarczanie do klientów faktur i korespondencji w formie przesyłek listowych i elektronicznych. Umowa będzie obowiązywała przez kolejne dwa lata. Wartość kontaktu wynosi blisko 32 mln złotych. Poczta Polska doręcza także przesyłki listowe dla klientów dwu innych grup energetycznych - Tauron SA i Enea SA. W przypadku Enei jest to około 2 mln listów poleconych, 5 mln przesyłek nierejestrowanych i kilka tysięcy przesyłek kurierskich, głównie na terenie kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Więcej

Fundacja Lux Veritatis otrzyma odszkodowanie za geotermię

NFOŚiGW i Fundacja Lux Veritatis zawarły ugodę, na podstawie której fundacja otrzyma ponad 26 mln zł odszkodowania za cofnięcie dofinansowania projektu geotermii toruńskiej. Warszawski sąd umorzył postępowanie w tej sprawie w związku z zawarciem ugody.

Sprawa dofinansowania geotermii toruńskiej trwa od 2007 r., kiedy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dwóch transzach przyznał w sumie ponad 27 mln zł dotacji fundacji Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka na poszukiwania wód geotermalnych w Toruniu. W połowie 2008 r. NFOŚiGW wypowiedział jednak umowę na dofinansowanie. Jako powód wskazano liczne wątpliwości na temat prawidłowej realizacji umowy m.in. dotyczące praw własności nieruchomości mających stanowić zabezpieczenie wypłaty dotacji. 

Mimo cofnięcia dotacji fundacja Lux Veritatis zdecydowała się na realizowanie przedsięwzięcia. W 2009 r. ruszył proces cywilny, jaki fundacja wytoczyła funduszowi, żądając ponad 20 mln zł odszkodowania. Sędzia podczas poniedziałkowej rozprawy ocenił, że NFOŚiGW nie miał merytorycznych powodów do wypowiedzenia umowy dotacji. Jak mówił, wypowiedzenie miało na celu obejście prawa i było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zaznaczył, że fundacja składała wyjaśnienia i odpowiednie dokumenty na żądanie Narodowego Funduszu. Dodał, że sąd nie oceniał np. czy były podstawy do przyznania dotacji na geotermię dla Lux Veritatis. Więcej

PiS definiuje na nowo minimalną odległość wiatraków od mieszkań

Wiatrak produkujący prąd ma znajdować się w odległości od najbliższych budynków mieszkalnych nie mniejszej niż 10-krotność jego wysokości - zakłada projekt ustawy wniesionej do Sejmu przez posłów PiS. Taka sama odległość ma też być zachowana przy budowie nowych wiatraków przy granicach parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 i Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Posłowie chcą, by wysokość urządzenia liczyć od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając w to wirnik z łopatami. Projekt zakłada, że istniejące wiatraki, które nie spełniają kryterium odległości, nie mogą być rozbudowywane, dopuszczalny jest jedynie ich remont i prace potrzebne do normalnej eksploatacji. Elektrownia wiatrowa może być zlokalizowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - planu miejscowego. W planie miejscowym ma zostać określona maksymalna całkowita wysokość elektrowni wiatrowej. 

Ustawa nie dotyczy elektrowni wiatrowych na morzu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy projektem zajmie się Izba. Więcej

NFOŚiGW: w 2016 r. 4 mld zł na projekty środowiskowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyda w tym roku na projekty środowiskowe ok. 4 mld zł - poinformował prezes Funduszu Kazimierz Kujda. Nowe szefostwo zapowiada także zmianę polityki dofinansowywania projektów. Kujda wyjaśnił, że mniejsze finansowanie w tym roku spowodowane jest m.in. dużym opóźnieniem we wdrażaniu projektów finansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020. Powiedział, że w poprzednich latach była intensywna wypłata z pieniędzy w ramach POIiŚ (2007-2013). - Teraz jesteśmy w trzecim roku tego nowego okresu budżetowego i w zasadzie nie ma żadnych wypłat, są pierwsze konkursy. Jest duże opóźnienie we wdrażaniu projektów z tego projektu - dodał. 

Prezes Funduszu zapowiedział również zmianę polityki NFOŚiGW w finansowaniu projektów. Miałaby ona polegać na zwiększeniu udziału przyznawanych pożyczek, a nie dotacji. Kujda negatywnie ocenił działania poprzedników, którzy jego zdaniem "zamiast pożyczać pieniądze, stosowali kredyty dopłatowe". Więcej

Chemia o reformie ETS: zbyt radykalna

Propozycja KE oceniana jest przez przedstawicieli branży chemicznej jako zbyt radykalna. Zdaniem dra Krzysztofa Łokaja, dyrektora w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, w przypadku przyjęcia systemu w kształcie zaproponowanym przez KE koszty dla przemysłu energochłonnego w Europie negatywnie wpłyną na jego konkurencyjność na światowych rynkach. Już wcześniej eksperci podkreślali, że dla europejskiej branży chemicznej nowe ograniczenia mogą nie tylko być szkodliwe, mogą bowiem uniemożliwić skuteczne rywalizowanie z podmiotami chemicznymi, które tak restrykcyjnemu prawu nie podlegają.  

Przewaga konkurencyjna polskich firm chemicznych to zasługa ograniczenia kosztów produkcji. Wszystkie polskie firmy zmniejszały energochłonność i zwiększały wydajność. Jednak nowe ograniczenia mogą skutecznie zablokować dalszy rozwój firm chemicznych w Unii Europejskiej. Następstwem nieżyciowego prawa może być także kolejne przenoszenie produkcji chemicznej poza granice Unii. Więcej

 Na eko-energetycznym podwórku
Chińczycy zdominowali światowy rynek turbin wiatrowych

Aż 5 chińskich firm znalazło się w pierwszej 10 producentów turbin wiatrowych, którzy w 2015 roku zainstalowali najwięcej turbin na świecie. Pierwsze miejsce z mocą 7,8 GW turbin zajęła chińska grupa Xinjiang Goldwind Science & Technology. Aż 7,7 GW z tej liczby zostało zainstalowanych w Chinach, gdzie w ubiegłym roku zamontowano najwięcej, bo 28,7 GW farm wiatrowych na świecie. Drugie miejsce z 7,3 GW zajął Vestas. Ubiegłoroczny wynik jest aż o ok. 2,5 GW większy niż w roku 2014. Trzecie miejsce z 5,9 GW zainstalowanych turbin zajął lider z roku 2014, czyli GE. Pomimo spadku w rankingu GE zwiększyło liczbę zainstalowanych turbin o 700 MW. GE koncentruje się na rynku Stanów Zjednoczonych, gdzie sprzedało 62 proc. tych produktów. Tuż za podium uplasowały się Siemens oraz Gamesa, które w minionym roku zainstalowały po 3,1 GW swoich turbin. Szóste miejsce z 3,0 GW przypadło spółce Enercon. Kolejne miejsca zajęły firmy chińskie: Guodian z 2,8 GW, Ming Yang oraz Envision mające po 2,7 GW oraz CSIS z 2,0 GW. Więcej

Orlen ma wykonawcę instalacji fotowoltaicznych

Opeus Energia dokona montażu instalacji fotowoltaicznych na sześciu stacjach zlokalizowanych w Gdańsku, Guzowie-Wsi, Katowicach, Płocku, Radomiu oraz Rzeszowie. Łącznie w ramach współpracy zostanie zainstalowanych 238 modułów fotowoltaicznych niemieckiego producenta SolarWorld o łącznej mocy 92 kWp. 

PKN Orlen planuje zainstalować na dachach i wiatach w sumie 11 stacji paliw panele o łącznej mocy około 180 kWp. Oprócz stacji, które zaopatrzy Opeus Energia, mają to być placówki w Gdyni, Wrocławiu, Sandomierzu, Bielsku-Białej i Krakowie. Więcej

 Procesy Inwestycyjne - projekty
Postępy projektu SDZP (System Dynamicznego Zarządzania Przesyłem) realizowanego w ramach programu GEKON

Szacowanie ryzyka i niepewności obliczeniowych

Jedną z cech tworzonego systemu zarządzania zdolnościami przesyłowymi sieci energetycznych ma być możliwość szacowania ryzyka wynikającego z niepewności co do warunków pogodowych podawanych w krótko- i długoterminowych prognozach pogody. W szczególności znajomość przewidywanych wartości takich parametrów, jak temperatura powietrza, prędkość i kierunek wiatru ma zasadniczy wpływ przy podejmowaniu decyzji dotyczących dopuszczalnej wartości natężenia prądu w przewodzie, które nie spowoduje awarii polegającej na przekroczeniu temperatury krytycznej przewodu (zwykle 80 oC) lub przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego zwisu przewodu w danym przęśle. Ze względu na niepewność prognoz pogodowych oraz niemożność ścisłego określenia wartości niektórych parametrów środowiskowych mających wpływ na temperaturę przewodu, takich jak albedo podłoża, absorpcyjność i emisyjność przewodu, zdecydowano się wykorzystać do analizy podejście probabilistyczne, w którym wyżej wymienione parametry przyjmuje się w postaci zmiennych losowych, a wartość dopuszczalnego natężenia prądu w przewodzie określa się przy określonym prawdopodobieństwie awarii, czyli prawdopodobieństwie przekroczenia dopuszczalnej temperatury lub zwisu przewodu w danym przęśle. W tym celu wykorzystano rozwijany w IPPT PAN program do analizy niezawodnościowej STAND. Program ten zastosowano tutaj do oceny w czasie rzeczywistym zdolności przesyłowej danej linii energetycznej dla krótko- i długoterminowych prognoz pogodowych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W obliczeniach dla określenia temperatury przewodu wykorzystuje się model referencyjny nagrzewania przewodu przez płynący w nim prąd elektryczny opracowany przez zespół prof. Wiesława Nowaka z AGH, a dla wyznaczenia zwisu przewodu w danym przęśle model przewodu przęsła linii elektroenergetycznej opracowany przez zespół prof. Janusza Orkisza z Politechniki Krakowskiej.

______________________________________________________________________

Projekt jest realizowany przy udziale środków z projektu SDZP dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Gekon”.

                                        

 Okiem eksperta
Wojciech Cetnarski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Właściciele farm wiatrowych w Polsce zainwestowali około 32 mld zł i nie pogodzą się z możliwością ich utraty w skutek proponowanej regulacji (tzw. ustawa "odległościowa". Nie pogodzą się też z tym ryzykiem banki, które finansowały inwestycje wiatrowe w Polsce w około 70 proc. Grozi nam wywołanie wielkiej awantury polityczno-ekonomicznej i zniechęcenie wszystkich inwestorów i krajowych i zagranicznych do inwestowania w Polsce. Będziemy przekonywać rząd i ustawodawcę do jej racjonalnej modyfikacji. 

W praktyce mówimy o odległościach rzędu 1,5-2 km od zabudowań w projektach komercyjnych, czyli o średnicy oddziaływania rzędu 3-4 km od wieży wiatrowej. Jeśli są takie miejsca, gdzie na wskazanych warunkach można by sytuować elektrownie wiatrowe, to nieliczne i praktycznie bez znaczenia dla możliwości rozwoju energetyki wiatrowej. Oczywiście, można budować wiatraki niższe niż 150-200 metrów. Takie rozwiązania techniczne istnieją, dotyczą siłowni o mocy poniżej 1 MW, ale takie projekty powstają w nietypowych sytuacjach i przede wszystkim koszt energii generowanej przez takie urządzenia jest wyższy niż przez te nowoczesne. Niskie wiatraki mają mniejszą produktywność. Jednakże przy obecnie zaproponowanych cenach referencyjnych dla energetyki wiatrowej mniejsze wiatraki zapewne też nie powstaną. 

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

Mamy być może ostatnią szansę, bo kolejnego pomocowego programu unijnego nie będzie, żeby spróbować zbudować krajowy przemysł OZE. Jednak aby cokolwiek zaczęło się dziać, potrzebny jest wyraźny i mocny sygnał ze strony rządu, że chce ten przemysł rozwijać. Prezentacja ministra Mateusza Morawieckiego to za mało, wszystkie ośrodki władzy muszą ciągnąć wózek OZE w jedną, jasno zdefiniowaną stronę. Przyjęty przez rząd tzw. plan Morawieckiego, to wskazanie kierunku działań gospodarczych rządu, ale nie jest to plan działania. Jest to raczej prezentacja zamierzeń na razie bez programu operacyjnego. Aby biznes zechciał inwestować w urządzenia dla energetyki odnawialnej, musi powstać rynek wewnętrzny, popyt krajowy. W tej chwili mamy tu olbrzymi problem, bo rynek krajowy OZE spowolnił, a niektóre branże znalazły się w kryzysie. Pan minister Mateusz Morawiecki nie znalazł nowych środków krajowych, przedstawiony plan bazuje na środkach unijnych. Z tych funduszy kilkaset milionów euro mogłoby być wydanych na tworzenie rynku wewnętrznego dla przemysłu OZE, czyli na dofinansowanie inwestycji producentów energii, ale przede wszystkim właśnie przemysłowych odbiorców energii w OZE. Sadzę, że rozsądnie byłoby je zaadresować do małych i średnich firm produkcyjnych i usługowych, bo one najdrożej płacą za energię. Na tym rynku krajowe firmy moim zdaniem obroniłyby się, bo zagranicznym dostawcom trudno konkurować o rozproszone projekty. 

Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu ds. energii i polityki klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), były wiceminister przemysłu i handlu

W Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwanym planem Morawieckiego, nie wskazano narzędzi, środków finansowych i horyzontu czasu, którego poszczególne elementy planu mają dotyczyć. To wymaga uszczegółowienia. Choć w końcu dokumentu, ale zauważono wagę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Z natury rzeczy i wagi takiego dokumentu trudno odnieść się do tak specyficznych oczekiwań, jakie od dłuższego czasu ma energetyka, a z ich niespełnienia rodzą się niepokoje gospodarki. 

Plan definiuje kilka wybranych obszarów założeń polityki energetycznej Polski do roku 2050. Boleję, że nie zawarto w nim tego, co tak istotne na dziś i na jutro, a mianowicie stanowiska wobec potrzeby przebudowy, odbudowy bądź rekonstrukcji polskiej generacji. Na ile z węgla (brunatnego i kamiennego), a na ile z wszystkich możliwych generacji odnawialnych, niezależnie od stopnia ich rozdrobnienia i alokacji. Branże gospodarcze, w szczególności energowrażliwe, z coraz większym zadziwieniem i przestrachem odbierają projekcje energetyki o ubytkach w latach 2020-2030 1/3 mocy zainstalowanej dzisiaj. Generacja energii balansuje na granicy strat. Bez zwiększenia cen ten balans będzie kosztował wszystkich i to sporo. 

Każdy ważny okres rozwoju społeczeństw ma swoich wizjonerów. Tak przecież było w naszej historii nie raz. Trafiało się nam mieć wizjonerów wielkich, ponadczasowych i innych. To realizacja wizji przypisuje ich miejsce w historii. Energetyka w Polsce ciągle czeka na skutecznego wizjonera. 

Powyższa wiadomość nie jest informacją handlową w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Wysyłana jest wyłącznie do prenumeratorów newslettera. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać Naszego newslettera, prosimy o odesłanie pustego maila z informacją NIE lub wypisanie się z listy odbiorców klikając ten odnośnik.

©2014 Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Znanieckiego 2/44, 03-980 Warszawa, tel.: +48 22 424-82-00, 424-82-01, tel/fax: +48 22 671-14-80 e-mail: sekretariat@proinwestycje.pl, web: www.proinwestycje.pl